logo
Categories
News

#พี่เสือพร้อมลุยเคียงคู่เกษตรกรไทยสู่เกษตรยั่งยืน

ไฮฟ์กราวนด์ จับมือ ยนต์ผลดี ลุยโมเดลนาข้าวอัจฉริยะ ปั้นคนเกษตรพันธุ์ใหม่ สร้างการเกษตรมูลค่าสูง

ไฮฟ์กราวนด์ สตาร์ตอัพ สัญชาติไทย จับมือ ยนต์ผลดี บูรณาการเกษตรดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่และหลักบริหารธุรกิจ หนุนเกษตรกรไทยพลิกฟื้นสังคมเกษตรแบบเก่าสู่โมเดลธุรกิจ Agritech สู่การเกษตรแม่นยำ “ทำน้อยแต่ได้มาก” ปั้นคนเกษตรรุ่นใหม่ ดึงคนรุ่นใหม่กลับบ้านเกิด สร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ ดันไทยสู่ผู้นำเทคโนโลยีการเกษตรโลก นำร่องโมเดลสาธิตนาข้าวอัจฉริยะ 35 ไร่ ใน ต.หนองกรด จ.นครสวรรค์ ใช้เทคโนโลยีโดรน วิเคราะห์พื้นที่ วางแผนการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตสูงสุด และดูแลพ่นปุ๋ย กำจัดศัตรูพืชพร้อมเทคโนโลยีเพาะปลูกดูแลอัตโนมัติ เปิดให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ 

ดร.ศิริชัย พรสรายุทธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ประชากรไทยครึ่งหนึ่งทำเกษตรกรรมประกอบกับภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แต่ที่ผ่านมาการเกษตรเผชิญอุปสรรคด้านสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน และศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพลดลง ทำการเกษตรสมัยใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน หรือ Agitech กลายเป็นโอกาสและทางรอด เพื่อนำมาบูรณาการเข้ากับการเกษตรแบบดั้งเดิมต่อยอดด้วยหลักการบริหารธุรกิจ จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ผู้นำเทคโนโลยีการเกษตรของโลก ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน  ไฮฟ์กราวนด์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสีข้าวครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งรับความไว้วางใจจากโรงสีข้าวและโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวชั้นนำทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ ดำเนินการโมเดลสาธิตนาข้าวอัจฉริยะนำร่องปีแรกบนเนื้อที่ 35 ไร่ ในพื้นที่ตำบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับเกษตรกร 

โดยจะมีการนำโดรน Vespa Hex เข้ามาบินวิเคราะห์พื้นที่ ร่วมวางแผนการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด พร้อมกับนำโดรน TIGERDRONE โดรนการเกษตร ช่วยดูแลจัดการด้านการพ่นปุ๋ยและกำจัดศัตรูพืช ตามระยะเวลาการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีแรกจะเริ่มด้วยการสำรวจระดับพื้นที่ด้วยโดรนสำรวจ เพื่อสร้างฐานข้อมูล หลังจากนั้นใช้โดรนฉีดพ่นปุ๋ยตามระยะการปลูก และช่วยในการกำจัดศัตรูพืช ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในภาคการเกษตรซึ่งจะช่วยให้การทำนาประหยัดและง่ายขึ้น 

ทั้งนี้การจับมือกันครั้งนี้เป็นจุดเริ่มของการนำเอาองค์ความรู้ ความชำนาญของทั้งสองบริษัทมาร่วมกันพัฒนาต่อยอด สร้างโมเดลธุรกิจเกษตรรูปแบบใหม่ Agitech โดยจะเป็นสนามเรียนรู้พัฒนาต่อยอดสู่ “เกษตรแม่นยำ” หรือ Precision Agriculture นำเอาเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเกษตรให้มีความเหมาะสมและแม่นยำขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ทำให้ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสภาพแวดล้อม พร้อมได้ผลผลิตที่มากขึ้น ต้นทุนที่ลดลง สร้างรายได้ที่มากขึ้นให้กับภาคเกษตรกรนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพที่มั่นคงในเชิงเศรษฐกิจมหภาค

 

 

ดร.กานต์  ผู้อำนวยการหลักสูตร การบริหารจัดการโรงสีข้าวทันสมัย และ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด เปิดเผยว่า “โรงเรียนโรงสี” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ในด้านการผลิตเครื่องจักรสีข้าว โรงสีข้าว ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี และเพื่อสร้างเครือข่ายโรงสีข้าวชุมชนและเอกชนทั่วประเทศไทยให้ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน  นอกจากกระบวนการสีข้าวที่ดีแล้ว หัวใจสำคัญที่จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมข้าวมีมูลค่ามากขึ้น คือวัตถุดิบข้าวเปลือกที่มีคุณภาพจากเกษตรกร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยยกระดับความแม่นยำในการปลูกเพื่อนำมาซึ่งผลผลิตปริมาณสูงที่มีคุณภาพดี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ปลูกข้าวเป็นอันดับ 1 ของประเทศ มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด จำนวน 2,410,166 ไร่มี มีจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว จำนวน 97,873 ครัวเรือน

 (ข้อมูลอ้างอิง https://www.agenda.co.th/business/economy-industry/rice-production-in-thailand/)

 

อย่างไรก็ดี ความร่วมมือกันครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวไทยให้ก้าวข้ามอุปสรรคการทำการเกษตรแบบเดิมแปรผันไปตามสภาพอากาศ ไปสู่การทำงานเกษตรแม่นยำสูง ให้ผลผลิตคุณภาพ ในปริมาณที่สูงขึ้น เป็นการเกษตรมูลค่าสูง ช่วยสร้างความมั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับเกษตรกรและเศรษฐกิจประเทศไทย รักษาความเป็นผู้นำด้านการเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าการเกษตรคุณภาพสูงอันดับต้น ๆ ของโลก พร้อมทั้งดึงเอากลุ่มคนรุ่นใหม่ ลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านเกิด ช่วยกันต่อยอดอาชีพเกษตรกร ด้วยการผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีและหลักการบริหาร สร้างนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ พาประเทศก้าวเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเกษตรของโลก


นอกจากนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ เกษตรกร มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำเกษตรได้ง่ายยิ่งขึ้นทางไฮฟ์กราวนด์ ได้เปิดช่องทางการเช่าไทเกอร์โดรนในราคาเข้าถึงได้ เพียงสมัครเป็นสมาชิก โดยจะได้รับการฝึกอบรมใช้งานพร้อมขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการไทเกอร์โดรนทุกสาขา และ บริษัทยนต์ผลดี ได้โดยตรง


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ไลน์ : @TIGERDRONE

โทรศัพท์ : 082-9509569


Categories
News

ไทเกอร์โดรน x Depa

15 กุมภาพันธ์ 2566 ดร. มหิศร ว่องผาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดทำ ‘บัญชีบริการดิจิทัล’ กลไกยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทย จัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลฯ และ depa ณ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

โดยในงานได้รับเกียรติจากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดทำ ‘บัญชีบริการดิจิทัล’ พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ นโยบายขับเคลื่อนกลไกการเร่งการเติบโตทางธุรกิจ (Scaling up) ของผู้ประกอบการดิจิทัลไทย โดยระบุว่า รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กำลังคน และระบบนิเวศดิจิทัล รวมถึงหากลไกใหม่ ๆ เพื่อปลดล็อคข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ด้วยเหตุนี้ การจัดทำบัญชีบริการดิจิทัลจึงถือเป็นมาตรการสำคัญที่ กระทรวงดิจิทัลฯ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้คนไทยได้ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลที่ได้มาตรฐานและราคาสมเหตุสมผล
พร้อมกันนี้ บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานด้านเกษตรยุคใหม่เพื่อตอบรับการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทย โดยได้นำ TIGERDRONE โดรนเกษตรสัญชาติไทย ผลงานที่ทางบริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด ได้คิดค้นและพัฒนาและได้นำมาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่อีกด้วย
Categories
News

โรงงานผลิตไทเกอร์โดรน ได้รับการันตีโรงงานสีเขียว

ได้รับใบรับรองให้เป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment)

เริ่มต้นก้าวแรกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

โรงงานผลิตไทเกอร์โดรน หรือ ศูนย์บริการและศูนย์ฝึกอบรมไทเกอร์โดรน บางเลน จ.นครปฐม
ได้รับใบรับรองให้เป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อเป็นการรับรองว่าทุกขั้นตอนการผลิตไทเกอร์โดรนในโรงงานของเรา มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดการใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรและพลังงาน ลดการเกิดของเสียและมลพิษให้น้อยที่สุดทุกขั้นตอน พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ไทเกอร์โดรน โดรนการเกษตรจากฝีมือวิศวกรชาวไทยที่ดีที่สุดเพื่อเกษตรกรไทยทุกคน พร้อมแล้วที่จะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลผลิตของเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง
ผลผลิตดี คุ้มค่า คุ้มราคา ต้อง “ไทเกอร์โดรน”

โดรนการเกษตร เพื่อเกษตรกรไทย

Categories
News

เปิดตัวโรงงานไทเกอร์โดรน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา HiveGround (ไฮฟ์กราวนด์) สตาร์ทอัพสัญชาติไทยผู้พัฒนาหุ่นยนต์และโดรนโซลูชัน ร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล ผู้นำบริการด้านดิจิทัลครบวงจร ผนึกกำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล เปิดโรงงานผลิตไทเกอร์โดรน โดรนการเกษตรแบบครบวงจร ที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นโรงงานผลิตโดรนและหุ่นยนต์ครบวงจรที่ได้รับมาตรฐานโลกแห่งแรกในประเทศไทย เร่งเครื่องขยายฐานการผลิตโดรนการเกษตร ลุยตลาด AgTech (ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร) เต็มพิกัด พร้อมส่ง “ไทเกอร์โดรน” โดรนการเกษตรฝีมือคนไทย เพื่อเกษตรกรไทย ชูโปรโมชันสุดคุ้ม และฟังก์ชัน โดดเด่นด้วยระบบ Smart Planning วางแผนเส้นทางการบินได้ทั่วถึงและคุ้มค่า มีความแม่นยำสูง ทรงประสิทธิภาพด้วยแอปพลิเคชัน HiveGround Mission Control (HGMC) ที่พัฒนาขึ้นสำหรับไทเกอร์โดรนโดยเฉพาะ และเป็นมากกว่าโปรแกรมสั่งการการบิน ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการของเกษตรกร ใช้งานง่ายด้วยเมนูภาษาไทยและการแสดงค่าพื้นที่และหน่วยวัดต่างๆตามการใช้งานของคนไทย พร้อมบริการหลังการขายและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรพืช ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ได้คุณภาพและปริมาณผลผลิตสูง

ดร.มหิศร ว่องผาติ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง  บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด   กล่าวว่า   HiveGround เป็นเทคสตาร์ทอัพชั้นนำด้านธุรกิจหุ่นยนต์และโดรนโซลูชัน  มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย  โดยเฉพาะด้านการเกษตร  พร้อมผลิต “ไทเกอร์โดรน” โดรนเพื่อเกษตรกรยุคใหม่  ที่มั่นใจได้ในมาตรฐานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ ชิ้นส่วนต่างๆ การประกอบ จนส่งถึงมือผู้ใช้งาน  มีซอฟท์แวร์ภาษาไทย  ปลอดภัยทุกพื้นที่การบิน สัมผัสประสบการณ์การทํางานที่ดีที่สุด ด้วยระบบการบินอัตโนมัติ  พร้อมการเก็บข้อมูลอย่างแม่นยำและจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย  เราคาดหวังว่า “ไทเกอร์โดรน” จะเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นในการช่วยพัฒนาการเกษตรของไทย โดย HiveGround จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรไทยสู่การเกษตรอัจฉริยะอย่างยั่งยืน


นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า การขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทรู ดิจิทัล จึงมุ่งสร้างระบบนิเวศดิจิทัลโดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยให้เกิดและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อสร้างนักรบเศรษฐกิจรุ่นใหม่ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ผนึกพลังกับ HiveGround (ไฮฟ์กราวนด์) เทคสตาร์ทอัพชั้นนำด้านธุรกิจหุ่นยนต์และโดรนโซลูชัน รุกตลาด AgTech (ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร) นำเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับภาคเกษตรกรรมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยการลงทุนใน HiveGround ของกลุ่มทรูครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพและกำลังการผลิตโดรนจากการเปิดโรงงานแห่งใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโดรนการเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ผู้สนใจสามารถสอบถามและซื้อไทเกอร์โดรนได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย และศูนย์บริการไทเกอร์โดรนทั่วประเทศ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tigerdrone.com