logo
Categories
News

#พี่เสือพร้อมลุยเคียงคู่เกษตรกรไทยสู่เกษตรยั่งยืน

ไฮฟ์กราวนด์ จับมือ ยนต์ผลดี ลุยโมเดลนาข้าวอัจฉริยะ ปั้นคนเกษตรพันธุ์ใหม่ สร้างการเกษตรมูลค่าสูง

ไฮฟ์กราวนด์ สตาร์ตอัพ สัญชาติไทย จับมือ ยนต์ผลดี บูรณาการเกษตรดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่และหลักบริหารธุรกิจ หนุนเกษตรกรไทยพลิกฟื้นสังคมเกษตรแบบเก่าสู่โมเดลธุรกิจ Agritech สู่การเกษตรแม่นยำ “ทำน้อยแต่ได้มาก” ปั้นคนเกษตรรุ่นใหม่ ดึงคนรุ่นใหม่กลับบ้านเกิด สร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ ดันไทยสู่ผู้นำเทคโนโลยีการเกษตรโลก นำร่องโมเดลสาธิตนาข้าวอัจฉริยะ 35 ไร่ ใน ต.หนองกรด จ.นครสวรรค์ ใช้เทคโนโลยีโดรน วิเคราะห์พื้นที่ วางแผนการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตสูงสุด และดูแลพ่นปุ๋ย กำจัดศัตรูพืชพร้อมเทคโนโลยีเพาะปลูกดูแลอัตโนมัติ เปิดให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ 

ดร.ศิริชัย พรสรายุทธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ประชากรไทยครึ่งหนึ่งทำเกษตรกรรมประกอบกับภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แต่ที่ผ่านมาการเกษตรเผชิญอุปสรรคด้านสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน และศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพลดลง ทำการเกษตรสมัยใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน หรือ Agitech กลายเป็นโอกาสและทางรอด เพื่อนำมาบูรณาการเข้ากับการเกษตรแบบดั้งเดิมต่อยอดด้วยหลักการบริหารธุรกิจ จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ผู้นำเทคโนโลยีการเกษตรของโลก ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน  ไฮฟ์กราวนด์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสีข้าวครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งรับความไว้วางใจจากโรงสีข้าวและโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวชั้นนำทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ ดำเนินการโมเดลสาธิตนาข้าวอัจฉริยะนำร่องปีแรกบนเนื้อที่ 35 ไร่ ในพื้นที่ตำบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับเกษตรกร 

โดยจะมีการนำโดรน Vespa Hex เข้ามาบินวิเคราะห์พื้นที่ ร่วมวางแผนการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด พร้อมกับนำโดรน TIGERDRONE โดรนการเกษตร ช่วยดูแลจัดการด้านการพ่นปุ๋ยและกำจัดศัตรูพืช ตามระยะเวลาการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีแรกจะเริ่มด้วยการสำรวจระดับพื้นที่ด้วยโดรนสำรวจ เพื่อสร้างฐานข้อมูล หลังจากนั้นใช้โดรนฉีดพ่นปุ๋ยตามระยะการปลูก และช่วยในการกำจัดศัตรูพืช ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในภาคการเกษตรซึ่งจะช่วยให้การทำนาประหยัดและง่ายขึ้น 

ทั้งนี้การจับมือกันครั้งนี้เป็นจุดเริ่มของการนำเอาองค์ความรู้ ความชำนาญของทั้งสองบริษัทมาร่วมกันพัฒนาต่อยอด สร้างโมเดลธุรกิจเกษตรรูปแบบใหม่ Agitech โดยจะเป็นสนามเรียนรู้พัฒนาต่อยอดสู่ “เกษตรแม่นยำ” หรือ Precision Agriculture นำเอาเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเกษตรให้มีความเหมาะสมและแม่นยำขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ทำให้ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสภาพแวดล้อม พร้อมได้ผลผลิตที่มากขึ้น ต้นทุนที่ลดลง สร้างรายได้ที่มากขึ้นให้กับภาคเกษตรกรนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพที่มั่นคงในเชิงเศรษฐกิจมหภาค

 

 

ดร.กานต์  ผู้อำนวยการหลักสูตร การบริหารจัดการโรงสีข้าวทันสมัย และ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด เปิดเผยว่า “โรงเรียนโรงสี” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ในด้านการผลิตเครื่องจักรสีข้าว โรงสีข้าว ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี และเพื่อสร้างเครือข่ายโรงสีข้าวชุมชนและเอกชนทั่วประเทศไทยให้ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน  นอกจากกระบวนการสีข้าวที่ดีแล้ว หัวใจสำคัญที่จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมข้าวมีมูลค่ามากขึ้น คือวัตถุดิบข้าวเปลือกที่มีคุณภาพจากเกษตรกร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยยกระดับความแม่นยำในการปลูกเพื่อนำมาซึ่งผลผลิตปริมาณสูงที่มีคุณภาพดี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ปลูกข้าวเป็นอันดับ 1 ของประเทศ มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด จำนวน 2,410,166 ไร่มี มีจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกข้าว จำนวน 97,873 ครัวเรือน

 (ข้อมูลอ้างอิง https://www.agenda.co.th/business/economy-industry/rice-production-in-thailand/)

 

อย่างไรก็ดี ความร่วมมือกันครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวไทยให้ก้าวข้ามอุปสรรคการทำการเกษตรแบบเดิมแปรผันไปตามสภาพอากาศ ไปสู่การทำงานเกษตรแม่นยำสูง ให้ผลผลิตคุณภาพ ในปริมาณที่สูงขึ้น เป็นการเกษตรมูลค่าสูง ช่วยสร้างความมั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับเกษตรกรและเศรษฐกิจประเทศไทย รักษาความเป็นผู้นำด้านการเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าการเกษตรคุณภาพสูงอันดับต้น ๆ ของโลก พร้อมทั้งดึงเอากลุ่มคนรุ่นใหม่ ลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านเกิด ช่วยกันต่อยอดอาชีพเกษตรกร ด้วยการผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีและหลักการบริหาร สร้างนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ พาประเทศก้าวเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเกษตรของโลก


นอกจากนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ เกษตรกร มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำเกษตรได้ง่ายยิ่งขึ้นทางไฮฟ์กราวนด์ ได้เปิดช่องทางการเช่าไทเกอร์โดรนในราคาเข้าถึงได้ เพียงสมัครเป็นสมาชิก โดยจะได้รับการฝึกอบรมใช้งานพร้อมขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการไทเกอร์โดรนทุกสาขา และ บริษัทยนต์ผลดี ได้โดยตรง


สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ไลน์ : @TIGERDRONE

โทรศัพท์ : 082-9509569


Categories
News

ไทเกอร์โดรน x Depa

15 กุมภาพันธ์ 2566 ดร. มหิศร ว่องผาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดทำ ‘บัญชีบริการดิจิทัล’ กลไกยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทย จัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลฯ และ depa ณ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

โดยในงานได้รับเกียรติจากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดทำ ‘บัญชีบริการดิจิทัล’ พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ นโยบายขับเคลื่อนกลไกการเร่งการเติบโตทางธุรกิจ (Scaling up) ของผู้ประกอบการดิจิทัลไทย โดยระบุว่า รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กำลังคน และระบบนิเวศดิจิทัล รวมถึงหากลไกใหม่ ๆ เพื่อปลดล็อคข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ด้วยเหตุนี้ การจัดทำบัญชีบริการดิจิทัลจึงถือเป็นมาตรการสำคัญที่ กระทรวงดิจิทัลฯ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้คนไทยได้ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลที่ได้มาตรฐานและราคาสมเหตุสมผล
พร้อมกันนี้ บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานด้านเกษตรยุคใหม่เพื่อตอบรับการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทย โดยได้นำ TIGERDRONE โดรนเกษตรสัญชาติไทย ผลงานที่ทางบริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด ได้คิดค้นและพัฒนาและได้นำมาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่อีกด้วย
Categories
News

โรงงานผลิตไทเกอร์โดรน ได้รับการันตีโรงงานสีเขียว

ได้รับใบรับรองให้เป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment)

เริ่มต้นก้าวแรกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

โรงงานผลิตไทเกอร์โดรน หรือ ศูนย์บริการและศูนย์ฝึกอบรมไทเกอร์โดรน บางเลน จ.นครปฐม
ได้รับใบรับรองให้เป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อเป็นการรับรองว่าทุกขั้นตอนการผลิตไทเกอร์โดรนในโรงงานของเรา มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดการใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรและพลังงาน ลดการเกิดของเสียและมลพิษให้น้อยที่สุดทุกขั้นตอน พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ไทเกอร์โดรน โดรนการเกษตรจากฝีมือวิศวกรชาวไทยที่ดีที่สุดเพื่อเกษตรกรไทยทุกคน พร้อมแล้วที่จะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลผลิตของเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง
ผลผลิตดี คุ้มค่า คุ้มราคา ต้อง “ไทเกอร์โดรน”

โดรนการเกษตร เพื่อเกษตรกรไทย

Categories
News

เปิดตัวโรงงานไทเกอร์โดรน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา HiveGround (ไฮฟ์กราวนด์) สตาร์ทอัพสัญชาติไทยผู้พัฒนาหุ่นยนต์และโดรนโซลูชัน ร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล ผู้นำบริการด้านดิจิทัลครบวงจร ผนึกกำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล เปิดโรงงานผลิตไทเกอร์โดรน โดรนการเกษตรแบบครบวงจร ที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นโรงงานผลิตโดรนและหุ่นยนต์ครบวงจรที่ได้รับมาตรฐานโลกแห่งแรกในประเทศไทย เร่งเครื่องขยายฐานการผลิตโดรนการเกษตร ลุยตลาด AgTech (ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร) เต็มพิกัด พร้อมส่ง “ไทเกอร์โดรน” โดรนการเกษตรฝีมือคนไทย เพื่อเกษตรกรไทย ชูโปรโมชันสุดคุ้ม และฟังก์ชัน โดดเด่นด้วยระบบ Smart Planning วางแผนเส้นทางการบินได้ทั่วถึงและคุ้มค่า มีความแม่นยำสูง ทรงประสิทธิภาพด้วยแอปพลิเคชัน HiveGround Mission Control (HGMC) ที่พัฒนาขึ้นสำหรับไทเกอร์โดรนโดยเฉพาะ และเป็นมากกว่าโปรแกรมสั่งการการบิน ตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการของเกษตรกร ใช้งานง่ายด้วยเมนูภาษาไทยและการแสดงค่าพื้นที่และหน่วยวัดต่างๆตามการใช้งานของคนไทย พร้อมบริการหลังการขายและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรพืช ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ได้คุณภาพและปริมาณผลผลิตสูง

ดร.มหิศร ว่องผาติ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง  บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด   กล่าวว่า   HiveGround เป็นเทคสตาร์ทอัพชั้นนำด้านธุรกิจหุ่นยนต์และโดรนโซลูชัน  มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย  โดยเฉพาะด้านการเกษตร  พร้อมผลิต “ไทเกอร์โดรน” โดรนเพื่อเกษตรกรยุคใหม่  ที่มั่นใจได้ในมาตรฐานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ ชิ้นส่วนต่างๆ การประกอบ จนส่งถึงมือผู้ใช้งาน  มีซอฟท์แวร์ภาษาไทย  ปลอดภัยทุกพื้นที่การบิน สัมผัสประสบการณ์การทํางานที่ดีที่สุด ด้วยระบบการบินอัตโนมัติ  พร้อมการเก็บข้อมูลอย่างแม่นยำและจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย  เราคาดหวังว่า “ไทเกอร์โดรน” จะเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นในการช่วยพัฒนาการเกษตรของไทย โดย HiveGround จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรไทยสู่การเกษตรอัจฉริยะอย่างยั่งยืน


นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า การขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทรู ดิจิทัล จึงมุ่งสร้างระบบนิเวศดิจิทัลโดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยให้เกิดและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อสร้างนักรบเศรษฐกิจรุ่นใหม่ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ผนึกพลังกับ HiveGround (ไฮฟ์กราวนด์) เทคสตาร์ทอัพชั้นนำด้านธุรกิจหุ่นยนต์และโดรนโซลูชัน รุกตลาด AgTech (ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร) นำเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับภาคเกษตรกรรมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยการลงทุนใน HiveGround ของกลุ่มทรูครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพและกำลังการผลิตโดรนจากการเปิดโรงงานแห่งใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโดรนการเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ผู้สนใจสามารถสอบถามและซื้อไทเกอร์โดรนได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย และศูนย์บริการไทเกอร์โดรนทั่วประเทศ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tigerdrone.com

Categories
Spare Parts​

Battery 16

อะไหล่ไทเกอร์โดรน

Battery 16000mAh

สอบถามราคาเพิ่มเติม

Lithium Polymer Battery

  • 20C
  • 355.2 WH
  • 22.2V
รองรับการใช้สำหรับ 
 TigerDrone   TGD1 Max 
TigerDrone TGD1 – Lite

อะไหล่ใกล้เคียง

Categories
Product

TGD1X-Max

TGD1X-Max

ราคาเริ่มต้น

ราคา 229,000.- บาท

อุปกรณ์ที่ติดมาในกล่อง

Accessories ในชุด

โปรโมชั่นและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
บริษัทขออนุญาตสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเงี่อนไข หรือรับข้อเสนอพิเศษอื่นฯ ที่พนักงานฝ่ายขาย ไทเกอร์โดรน ทุกสาขา
จำนวนไร่ในการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของพื้นที่ ความสูง และแรงลม

บิน 1 ครั้ง
ทำงานได้ 3-5 ไร่

TGD1X-Max

โดรนเรือธงของ TIGERDRONE ที่พิสูจน์ประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมจนเป็นที่ยอมรับในทั้งในไทยและต่างประเทศ จากการทดสอบและใช้งานจริงในหลายพื้นที่ TGD1X-Max ได้มีการเสริมฟังก์ชั่นมากขึ้นจากรุ่น Lite เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ยกระดับวิถีชีวิตเกษตรกรไทยไปอีกขั้น

ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวาง ที่พัฒนาขึ้นพิเศษ แม่นยำ ใช้งานได้จริง

กล้องด้านหน้า และด้านล่าง ด้วยระบบ analog

วัดระยะการบินไต่ระดับอย่างแม่นยำด้วย radar

PRODUCT GUIDE

Propellers

ใบพัดแข็งแรง

10 Litre Chemical Tank

ถังขนาด 10 ลิตร กระทัดรัด ขนย้ายง่าย ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตขึ้นบินเพิ่มเติม ไม่เป็นอุปสรรคในทุกพื้นที่ ขึ้นบินได้ทันที

Motor

มอเตอร์ 4 จุด ที่ช่วยสร้างแรงหมุน เพิ่มกำลังในการบินที่ดียิ่งขึ้น

Landing Gear

ใช้วัสดุชิ้นเดียว ออกแบบให้รับน้ำหนักเพื่อปกป้องชิ้นส่วนสำคัญที่มีราคาแพงเป็นหลัก เพื่อลดความเสียหายหากบินชน หรือตก

Z30 Hinge Joint

ข้อต่อใบพัดสามารถพับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่ ใช้ระบบล็อคแบบ Z30 Hinge Joint ไม่ต้องกดตัวล็อคซ้ำ ช่วยป้องกันปัญหาลืมล็อคขาใบพัด

Battery Slot

ใช้แบตเตอรี่แบบแพ็คคู่ เพื่อกระจายน้ำหนักจุดศูนย์ถ่วงให้อยู่กลางลำตัวโดรนเท่า ๆ กันทั้งสองข้าง หากโดรนตก โดรนจะไม่หมุนแต่จะตกลงตรง ๆ  ช่วยลดความเสียหายในชิ้นส่วนที่มีราคาแพง

Motor Arm

แขนใบพัดแข็งแรง

Sprayer Arm

รองรับหัวฉีดมาตรฐานทั้ง 3 แบบ สามารถพับเก็บได้ ติดตั้งง่ายแค่กางออก ไม่ต้องหมุดถอด สามารถพร้อมขึ้นบินได้เลยไม่ถึง 5 นาที

Sprayer

พ่นสเปรย์น้ำยารัศมี 3.5 – 5 เมตร

Customization

HGMC

ไทเกอร์โดรนทุกรุ่น มาพร้อมแอปพลิเคชั่นสนับสนุน HGMC มากความสามารถ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานกับไทเกอร์โดรนโดยเฉพาะ ไม่ใช่แค่ควบคุม และออกแบบแผนการบิน แต่อัดแน่นไปด้วยฟังก์ชั่นพิเศษมากมาย ให้ง่ายต่อการจัดการกว่าระบบสนับสนุนอื่นๆ

hgmc-hero_02

บันทึกข้อมูลการบิน / แผนการบิน ของโดรนแต่ละตัวแยกบัญชี สามารถเรียกดูข้อมูลการบิน และแผนการบินที่ใช้ได้อย่างละเอียด

บันทึกข้อมูลลูกค้าแยกเป็นรายบุคคคล สามารถแยกบัญชีลูกค้าได้เป็นรายคน แม้จะต้องบินหลายแผนในลูกค้ารายเดียวกันก็ไม่สับสน จัดการข้อมูลได้ง่ายทั้งลูกค้ารายใหญ่ รายย่อย

แยกบัญชีนักบินโดรนได้เป็นรายบุคคล สามารถตรวจสอบการบินของนักบินแต่ละคน โดรนแต่ละตัวได้แบบ Live ทำให้การทำงานในหลายพื้นที่พร้อม ๆ กันมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้งานการวางแผนการบินได้ทั้งแบบ online / offline

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

Flight planning & Controlling software
HGMC and HiveGrid


Tablet
Android based with pre-installed software and datalink interfaces

Operating Frequency
2.400 – 2.483 GHz


Maximum Distance
(Unobstructed, No interference)
3.5 km @ 100 mW EIRP


Connector
USB-A, micro-USB


Battery
4000 mAh 1S Li-Po


Weight
610 g


Dimension
194.5 × 172.5 × 114 mm

Sensor Type
Lidar


Maximum Detection Range
22 m


Resolution
1 cm


Accuracy
±0.05 meter (70% reflective target @ 20°C)


Weight
35 g

Liquid Tank Capacity
10 L


Default Spraying Rate
1.5 L/min


Droplet Size
150-250 micron


Spraying Coverage
4 m at 3 m height

 

Battery Type
Lithium Polymer


Nominal Voltage
44.4 V (22.2 V x 2)


Typical Capacity
16000 mAh


Operating Temperature
0°C to 45° C


Storage Temperature

Less than 3 months: -4°F to 113° F (-20°C to 45°C)
More than 3 months: 72°F to 82° F (22°C to 28°C)


Charging Temperature
5°C to 40°C


Dimension (LxWxH)
180 × 72 × 66 mm


Weight
2090 g

AC Input Voltage
100 ~ 240 V


Output Power
1300 W (650 W × 2)


Discharge Power
100 W (50 W × 2)


DC Output Voltage
25.2 V


Operating Temperature
5 °C to 40 °C


Dimension
272 × 202 × 118.6 mm


Weight
4880 g

Categories
Product

TGD1X-Lite

TGD1X-Lite

ราคาเริ่มต้น

ราคา 179,000 .- บาท

อุปกรณ์ที่ติดมาในกล่อง

Accessories ในชุด

โปรโมชั่นและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
บริษัทขออนุญาตสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเงี่อนไข หรือรับข้อเสนอพิเศษอื่นฯ ที่พนักงานฝ่ายขาย ไทเกอร์โดรน ทุกสาขา
จำนวนไร่ในการทำงานขึ้นอยู่กับรายละเอียดของพื้นที่ ความสูง และแรงลม

TGD1X-Lite

โดรนขนาด 10 ลิตร ที่พัฒนาขึ้นจากวิศวกรชั้นนำชาวไทย ด้วยความร่วมมือจากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม ด้วยการลงพื้นที่ ทดสอบ ใช้งานจริงทุกขั้นตอน ถูกออกแบบโดยเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรค และตอบเพื่อโจทย์การใช้งานสำหรับเกษตรกรไทยโดยเฉพาะ มาพร้อมกับทุกฟังก์ชั่นการใช้งานที่สำคัญและจำเป็นในการใช้งานจริง
สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ ติดตั้งพร้อมใช้งานรวดเร็ว ไม่ถึง 5นาที มีประสิทธิภาพไม่แพ้โดรนขนาดใหญ่

tigerdrone-lite

ระบบไล่อากาศในหัวฉีด

กล้องด้านหน้าระบบ analog

ระบบแจ้งเตือน เมื่อน้ำยา / แบตเตอรี่ใกล้หมด พร้อมบินกลับมาที่จุดเริ่มต้นอัตโนมัติ

จุดเด่นไทเกอร์โดรน

Propellers

ใบพัดแข็งแรง

10 Litre Chemical Tank

ถังขนาด 10 ลิตร กระทัดรัด ขนย้ายง่าย ไม่จำเป็นต้องขออนุญาติขึ้นบินเพิ่มเติม ไม่เป็นอุปสรรคในทุกพื้นที่ ขึ้นบินได้ทันที

Motor

คำนวนปริมาณของเหลวจากแผนที่
สร้างขึ้นแบ่งกลุ่มการทำงาน
เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

Landing Gear

ใช้วัสดุชิ้นเดียว ออกแบบให้รับน้ำหนักเพื่อปกป้องชิ้นส่วนสำคัญที่มีราคาแพงเป็นหลัก เพื่อลดความเสียหายหากบินชน หรือตก

drone-line

Z30 Hinge Joint

ข้อต่อใบพัดสามารถพับเก็บได้ ประหยัดพื้นที่ ใช้ระบบล็อคแบบ Z30 Hinge Joint ไม่ต้องกดตัวล็อคซ้ำ ช่วยป้องกันปัญหาลืมล็อคขาใบพัด

Battery Slot

ใช้แบตเตอรี่แบบแพ็คคู่ เพื่อกระจายน้ำหนักจุดศูนย์ถ่วงให้อยู่กลางลำตัวโดรนเท่าๆกันทั้งสองข้าง หากโดรนตก โดรนจะไม่หมุนแต่จะตกลงตรง ๆ ช่วยลดความเสียหายในชิ้นส่วนที่มีราคาแพง

Motor Arm

แขนใบพัดแข็งแรง

Sprayer Arm

รองรับหัวฉีดมาตรฐานทั้ง3แบบ สามารถพับเก็บได้ ติดตั้งง่ายแค่กางออก ไม่ต้องหมุดถอด สามารถพร้อมขึ้นบินได้เลยไม่ถึง 5 นาที

Sprayer

พ่นสเปรย์น้ำยารัศมี 3.5 – 5 เมตร

Customization

HGMC

ไทเกอร์โดรนทุกรุ่น มาพร้อมแอปพลิเคชันสนับสนุน HGMC มากความสามารถ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานกับไทเกอร์โดรนโดยเฉพาะ ไม่ใช่แค่ควบคุม และออกแบบแผนการบิน แต่อัดแน่นไปด้วยฟังก์ชั่นพิเศษมากมาย ให้ง่ายต่อการจัดการกว่าระบบสนับสนุนอื่น ๆ

hgmc-hero_02

บันทึกข้อมูลการบิน / แผนการบิน ของโดรนแต่ละตัวแยกบัญชี สามารถเรียกดูข้อมูลการบิน และแผนการบินที่ใช้ได้อย่างละเอียด

บันทึกข้อมูลลูกค้าแยกเป็นรายบุคคคล สามารถแยกบัญชีลูกค้าได้เป็นรายคน แม้จะต้องบินหลายแผนในลูกค้ารายเดียวกันก็ไม่สับสน จัดการข้อมูลได้ง่ายทั้งลูกค้ารายใหญ่ รายย่อย

แยกบัญชีนักบินโดรนได้เป็นรายบุคคล สามารถตรวจสอบการบินของนักบินแต่ละคน โดรนแต่ละตัวได้แบบ Live ทำให้การทำงานในหลายพื้นที่พร้อมๆกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้งานการวางแผนการบินได้ทั้งแบบ online / offline

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

Dimension (Unfolded) (LxWxH)
1785 × 1690 × 630 mm


Dimension (Folded) (LxWxH)
655 × 660 × 770 mm


Diagonal Wheelbase
1292.5 mm


Max Flight Time
(Full Payload, No Spraying)
10 mins


Number of batteries
4


Max Takeoff Weight
25 kg


Weight (No Payload)
13 kg


Payload tank volume
10 L


Weight (with full payload tank)
25 kg


Max Speed
6 m/s


Max Wind Resistance
7 m/s


Max operating radius
1 km


Max Operating Altitude
(Above Take-off)
25 m


Motor Model
HGR Rotor-Pro X8


Propeller Model
30.5″ Foldable


Operating Temperature
10°C to 45°C


Flight planning & Controlling software
HGMC and HiveGrid


Tablet
Android based with pre-installed software and datalink interfaces

Operating Frequency
2.400 – 2.483 GHz


Maximum Distance
(Unobstructed, No interference)
3.5 km @ 100 mW EIRP


Connector
USB-A, micro-USB


Battery
4000 mAh 1S Li-Po


Weight
610 g


Dimension
194.5 × 172.5 × 114 mm

Sensor Type
Lidar


Maximum Detection Range
22 m


Resolution
1 cm


Accuracy
±0.05 meter (70% reflective target @ 20°C)


Weight
35 g

Liquid Tank Capacity
10 L


Default Spraying Rate
1.5 L/min


Droplet Size
150-250 micron


Spraying Coverage
4 m at 3 m height

 

Battery Type
Lithium Polymer


Nominal Voltage
44.4 V (22.2 V x 2)


Typical Capacity
16000 mAh


Operating Temperature
0°C to 45° C


Storage Temperature

Less than 3 months: -4°F to 113° F (-20°C to 45°C)
More than 3 months: 72°F to 82° F (22°C to 28°C)


Charging Temperature
5°C to 40°C


Dimension (LxWxH)
180 × 72 × 66 mm


Weight
2090 g

AC Input Voltage
100 ~ 240 V


Output Power
1300 W (650 W × 2)


Discharge Power
100 W (50 W × 2)


DC Output Voltage
25.2 V


Operating Temperature
5 °C to 40 °C


Dimension
272 × 202 × 118.6 mm


Weight
4880 g

Categories
Technique

เตรียมให้พร้อมก่อนขึ้นบิน! ขั้นตอนขึ้นทะเบียนโดรน จบในโพสต์เดียว!

ก่อนจะนำโดรนไปบินได้ หนึ่งในขั้นตอนสำคัญนั่นคือโดรนทุกตัวต้องทำการขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน

พี่เสือขอสรุปขั้นตอนทั้งหมดในการจดทะเบียน และข้อควรรู้ทั้งหมดให้เข้าใจง่ายๆ กันในโพสต์นี้

แชร์ไว้เตรียมกรอกกันได้เลย!

ซื้อแล้วรีบขึ้นทะเบียนกับสองหน่วยงาน!

คือ กสทช. (NBTC)
และ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

ภายใน 30 วันจากวันที่ซื้อ!

องลงทะเบียนสองหน่วยงานเพราะ

กสทช. (NBTC) เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองโดรน และสำหรับการใช้คลื่นความถี่ (เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ เหมือนการทำทะเบียนรถยนต์นั่นเอง)

สำนักงานการบินพลเรือน(CAAT)  เพื่อขึ้นทะเบียนนักบิน (ทำใบขับขี่)

ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้

และ “ต้องลงทะเบียนภายใน30 วันนับจากวันซื้อ เพราะหากเกินเสียค่าปรับ 1-5000 บาท!

ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลย! โดยทั้งสองเว็บต้องสมัครบัญชีผู้ใช้งานก่อน!

กสทช. >>  https://anyregis.nbtc.go.th 

Categories
Technique

เกษตรกรห้ามพลาด! ใช้น้ำน้อยดีกว่าจริงหรือ?

#พี่เสือขอบอก

ทำไมการพ่นยา ใช้น้ำน้อยกว่า ถึงดีกว่า มา! วันนี้พี่เสือจะเล่าให้ฟัง!

โดยเฉลี่ยแล้ว ในการพ่นยาด้วยคนจะต้องใช้น้ำประมาณ 40 ลิตร ต่อเนื้อที่ 1ไร่ ยังไม่นับความยากง่ายในการพ่นของแต่ละพื้นที่ ที่แตกต่างกัน ในหลายๆครั้ง อาจพ่นได้น้อยกว่านั้น


ในยาสมัยใหม่ทั่วๆไป มักจะเขียนสัดส่วนการผสมยาที่ต้องใช้ต่อไร่เอาไว้ เช่น “ใช้ยา 320 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 80 ลิตร พ่นได้ 1 ไร่” ดังนั้น หากต้องการพ่นพื้นที่ 10 ไร่ จะต้องใช้ยา 3200 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 800 ลิตร

จะเห็นว่าเราต้องใช้น้ำเยอะมากๆ ในแต่ละไร่ โดยที่ไม่สามารถรับประกันได้เลยว่า จะสามารถพ่นได้ครบไร่และทั่วถึงเท่ากันจริงๆ

แต่ในการใช้ Tiger Drone เราสามารถใช้ยา 3000 มิลลิลิตรเท่าเดิม ผสมกับน้ำที่น้อยกว่าเดิม แต่ยังสามารถพ่นยาให้ทั้ง 10 ไร่ได้ ประหยัดปริมาณน้ำลงไปได้เยอะมากๆ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

เพราะระบบของ Tiger Drone จะช่วยคำนวณปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในการพ่นให้พอดีในการพ่นยาต่อพื้นที่ให้ โดยที่ เมื่อน้ำหมด ก็แค่บินกลับมาเติมน้ำ แล้วจึงกลับไปพ่นต่อ โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำปริมาณมากแบบเดิมอีกต่อไป

ใช้ยาเท่าเดิม พ่นได้เท่ากัน แต่ใช้น้ำน้อยลงกว่าเดิม

นอกจากนี้การบินพ่นจากด้านบน ด้วยการบินที่แม่นยำ เท่ากันทุกรอบ ยังทำให้พ่นได้ทั่วถึงทุกต้น ทุกพื้นที่อย่างแน่นอนอีกด้วย

แล้วทำไมการใช้น้ำน้อยกว่าถึงดีกว่า? ดีกว่ายังไง?

คำตอบง่ายๆเลยก็คือ ประหยัดและมีประสิทธิภาพกว่า เพราะตัวยาเข้มข้นขึ้น ทั้งๆที่ใช้น้ำยาเท่าเดิม สมมุติว่าเราใช้ยา 1ลิตร ต่อน้ำ 400 ลิตร เท่ากับกว่า อัตราส่วนคือ 1/400 น้ำยา 1 ส่วน ต่อน้ำ 400 ส่วน แต่เมื่อใช้โดรน เราใช้น้ำน้อยลง เหลือแค่  1 ลิตร ต่อน้ำ 50 ลิตร (1/50) ในน้ำยา 1หยด จึงเข้มข้นกว่าเดิมและได้ผลดีกว่ามาก

จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม การใช้น้ำน้อยลง จึงส่งผลดีกว่า ทั้งประหยัดเวลา ประหยัดแรง ลดต้นทุนได้โดยที่ยังได้ผลเท่าเดิม หรือมากกว่าเดิมอีกด้วย!