logo

เรื่องราวไทเกอร์โดรน

เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในปี 2019 ด้วยความร่วมมือจากบริษัทเกษตรเคมีชั้นนำ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานด้านการเกษตรของประเทศไทย ให้พัฒนา สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

TIGERDRONE คือโดรนการเกษตรที่ออกแบบและพัฒนาและผลิตโดยวิศวกรชาวไทย อย่างพิถีพิถัน ละเอียดอ่อน และใส่ใจในทุกขั้นตอน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย
ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง ทำให้ 
TIGERDRONE เข้าถึงความต้องการ เข้าใจปัญหาของเกษตรกรในไทยอย่างตรงจุดที่สุด และพร้อมตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างฉับไว
ทีมวิจัยและพัฒนาของไทเกอร์ โดรน ไม่เคยหยุดนิ่งในการคิดค้น วิจัย ผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ด้วยเป้าหมายในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรออกมาอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อการพัฒนาการเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะอย่างยั่งยืน